ÅRSMØTE

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er huseierforeningens høyeste myndighet. I henhold til vedtektene skal det hvert år innen 30. april, med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel, skal det innkalles til ordinær generalforsamling, hvor hver boligenhet, jfr. pkt. 1, avgir en stemme. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntak av vedtak som nevnt i § 9 samt vedtak som gjelder lånopptak med pant eller salg av foreningens faste eiendommer. Vedtak om dette krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles: 

Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallelsen når det skriftlig settes fram krav om det innen den frist styret bestemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret eller når minst 10 % av de stemmeberettigede skriftlig krever det.

Den som krever ekstraordinær generalforsamling må angi hvilket emne som ønskes behandlet. Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallel­sen når det skriftlig settes frem krav om det, senest seks uker før generalforsamlingen.


Fullmakt (word versjon)

Fullmakt (PDF versjon)

DOKUMENTER