VEDTEKTER

§ 1. NAVN OG EIERFORHOLD

Huseierforeningens navn skal være Luna Huseierforening.

Eiere av hus i Voksenkollveien 7, 9 og 11 har rett og plikt til å være medlem av foreningen.

Huseierne i Luna Huseierforening eier, som medlemmer av huseierforeningen,i fellesskap gnr. 33, bnr. 22 i Oslo kommune.


§ 2. FORMÅL

Huseierforeningens formål er:

  • å ivareta og koordinere medlemmenes fellesinteresser som boligeiere og

  • å vedlikeholde og forvalte huseierforeningens eiendom med grøntarealer, beplantning, lekeplasser, veier, og andre felles­ innretninger av enhver art.


§ 3. FELLESUTGIFTER

Huseierforeningen betaler alle utgifter til drift og vedlikehold av huseierforeningens eiendom som nevnt under punkt 2 B. Huseierforeningen betaler også utgiftene til andre fellestiltak som pålegges av generalforsamlingen.

Til dekning av fellesutgiftene, betaler hver boligenhet tilknyttet huseierforeningen et kostnadsbidrag, som forfaller 12 ganger i året (den siste dag i hver måned). Bidragets størrelse bestemmes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis på grunnlag av budsjettet.


§ 4. MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter huseierforeningens vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling og styre.

All opptreden må skje aktsomt og i henhold til normer for godt naboskap.

Fartsgrensen på fellesområdene er 10 km/t og motorkjøretøyer skal vise særskillt hensyn ved kjøring på fellesområdene. Gjester skal ikke parkere slik at de er til hinder for andre Huseiere.

Alle medlemmer kan velges til, og plikter å motta verv i huseierforeningen. Et medlem kan nekte gjenvalg i påfølgende periode.


§ 5. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er huseierforeningens høyeste myndighet. Hvert år innen 30. april, med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel, skal det innkalles til ordinær generalforsamling, hvor hver boligenhet, jfr. pkt. 1, avgir en stemme.

Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntak av vedtak som nevnt i § 9 samt vedtak som gjelder lånopptak med pant eller salg av foreningens faste eiendommer. Vedtak om dette krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

  1. Konstituering

  2. Årsmelding fra styret

  3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

  4. Driftsbudsjett og fastsettelse av kostnadsbidragets størrelse.

  5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

  6. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallelsen når det skriftlig settes fram krav om det innen den frist styret bestemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret eller når minst 10 % av de stemmeberettigede skriftlig krever det.

Den som krever ekstraordinær generalforsamling må angi hvilket emne som ønskes behandlet. Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallel­sen når det skriftlig settes frem krav om det, senest seks uker før generalforsamlingen.


§ 6. STYRET

Styret består av leder og to styremedlemmer med to varamedlemmer. Styreleder velges ved særskilt valg, og for ett år av gangen. Styremedlemmer velger for to år av gangen.


§ 7. STYRETS VEDTAK

Styret kan treffe vedtak når minst 3 - tre - medlemmer er til stede og minst tre stemmer for vedtaket. Styret forestår den daglige drift av huseierforeningens eiendom i samsvar med huseierforeningens vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Styrets leder og et styremedlem i felleskap forplikter huseierforeningen og tegner dets navn. To styremedlemmer i felleskap har prokura.


§ 8 PANTESIKKERHET

Som sikkerhet for oppfyllelse av medlemmenes forpliktelser, er det tinglyst en panterett i hver boligenhet med kr. 10.000,- til huseierforeningen, som skal vike for 1. priortetslån

Forretningsfører har ved en huseiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære tvangssalg over vedkommende hus. Huseierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom.


§ 9. VEDTEKTSENDRING

Endringer i huseierforeningens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


§ 10. TVISTER

Eventuelle tvister mellom huseierforeningen og en huseier, blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting som eneste verneting.


§ 11. OPPLØSNING

Oppløsning av huseierforeningen kan ikke skje uten samtlige huseiere, jfr. pkt. 1.


§ 12. BYGNINGMESSIGE ARBEIDER

Det arkitektoniske preget i Voksenkollveien 7, 9 og 11 skal så langt det lar seg praktisk mulig bevares i en enhetlig stil for å unngå forringelse av verdier.


§ 13. INFORMASJONSPLIKT

Huseierne plikter å fremlegge huseierforeningens vedtekter til eventuelle kjøpere før salg og overfor eventuelle leietagere ved utleie.